อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ คนใหม่ ประกาศวิสัยทัศน์

อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ คนใหม่ ประกาศวิสัยทัศน์

รศ.ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ เปิดเผยว่า ภายหลังมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2565 จะขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยทักษิณ ไปสู่มหาวิทยาลัยที่มีจุดยืนที่เข้มแข็งเพื่อท้องถิ่น และเพื่อสังคม ตามปณิธาน “มหาวิทยาลัยเพื่อสังคม” ที่มีความโดดเด่นด้านนวัตกรรมสังคม และเป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มการพัฒนาเทคโนโลยีและการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม

โดยกำหนดหมุดหมาย (Milestones) การบริหารเพื่อขับเคลื่อน และมุ่งสู่ภาพอนาคตของมหาวิทยาลัยในเชิงยุทธศาสตร์ จำนวน 6 หมุดหมาย คือ

1.การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนากำลังคนในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
2.สร้างผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาเชิงพื้นที่ และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
3.การบริการวิชาการและถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และสร้างขีดความสามารถด้านการแข่งขัน
4.พัฒนานวัตกรรมสังคมบนฐานศิลปะ วัฒนธรรม หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสืบสานและการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
5.พัฒนามหาวิทยาลัยสู่มาตรฐานระดับนานาชาติบนฐานท้องถิ่น
6.มีระบบบริหารจัดการที่เป็นเลิศ

อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ คนใหม่ ประกาศวิสัยทัศน์

รศ.ดร.ณฐพงศ์กล่าวอีกว่า มหาวิทยาลัยทักษิณในฐานะองค์กรที่มีชีวิต จะถูกปลุกเร้าด้วยพลังความรู้ ความรัก และการสานพลังความร่วมมือ ด้วยค่านิยม และวัฒนธรรรมหลักที่เรียกว่า เคลื่อนเปลี่ยนสู่อนาคต หรือ TSU MOVE เพื่อขับเคลื่อนไปสู่มหาวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมชั้นแนวหน้า การเป็นมหาวิทยาลัยที่โดดเด่นในกลุ่มการพัฒนาเทคโนโลยีและการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม การเป็นมหาวิทยาลัยที่สามารถเชื่อมต่อความรู้ระหว่างท้องถิ่น และความเป็นสากล เป็นการสร้างการเติบโตจากรากสู่โลกที่เรียกว่า The University of Glocalization

“ผมเชื่อมั่นว่า ทุกชีวิตล้วนมีหมุดหมายของการเดินทาง ผมจะปักหมุดของการเดินทาง และความท้าทายใหม่ ในโอกาสสำคัญ ๆ ของชีวิตที่สัมพันธ์กับเวลาแห่งการเริ่มต้นปีใหม่อย่างอัศจรรย์ที่สุด”

สำหรับประวัติ รศ.ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาโทด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และปริญญาเอกด้านการพัฒนาสังคมจากมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยวันที่ 4 มกราคม 2542 วันแรกของการทำงานในตำแหน่งอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ จนก้าวสู่คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ต่อมาได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ และเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบให้เสนอชื่อเพื่อพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2565

ติดตามข่าวสารเพิ่เติมได้ที่ elmecoindia.com

แทงบอล

Releated